Condicions generals de venda

Textos Legals Versió 15 05-2021

I.- OBJECTIU I FINALITAT

Les presents condicions tenen com a finalitat regular les venda electrònica dels béns oferts per TICNOVA QUALITY TEAM S.L., a través d'Internet i des de la seva pàgina web (https://www.beep.es).

Les clàusules que formen aquestes Condicions Generals vinculen a les parts, formant part integrant del contracte de compravenda que es formalitzi a través del procés de contractació que es detalla.

Les presents Condicions Generals s'estableixen d'acord amb la normativa aplicable, i en particular segons el que preveu la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació, totes elles en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

II.- IDENTIFICACIÓ DE LA EMPRESA OFERENT

Ticnova Quality Team, S.L., amb domicili social al polígon industrial Mas Batlle, C / Ignasi Iglesias 161 de Reus, Tarragona, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 2414 de Societats, Foli 51, Full T-8145, inscripció 51a, amb CIF nº B-43.067.586 , presta els seus serveis de venda a través del comerç electrònic per Internet a la pàgina web https://www.beep.es. La seva adreça de contacte és: beep@beep.es.

III.- CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI/CLIENT

L'usuari de la pàgina web BEEP tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, encara que Ticnova Quality Team, S.L. es reserva el dret a restringir l'accés a informació, i ofertes i promocions especials exclusivament als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web BEEP tindrà dret a registrar-se com client, podent des d'aquest moment acollir-se a les promocions especials, sempre que compleixi amb les específiques condicions de l'oferta.

La informació pública continguda en la pàgina web BEEP referida tant a Ticnova Quality Team, S.L. com a les marques, logotips, etc. d'altres empreses, estan protegides per la normativa aplicable de la propietat intel·lectual i industrial, no estant autoritzada la seva còpia, cessió i en definitiva, la seva utilització sense el consentiment exprés del seu titular, aliena a la finalitat de la seva publicació virtual.

El client, amb caràcter previ a la formalització de la compra, haurà de registrar les següents dades, necessaris per a la formalització del contracte de compravenda: nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax.

Un cop registrat i complerts els requisits establerts en els paràgrafs anteriors, el client podrà procedir a la formalització del contracte de compravenda sobre el producte escollit en la següent llengua: Castellà.

IV.- PROCÉS D'OFERTA I ACCEPTACIÓ, I INFORMACIÓ SOBRE EL PREU, formes de pagament, LLIURAMENT

En el procés de compra electrònica es seguiran els passos, segons el menú d'opcions consignat en la pàgina web beep.es. Fins que la mercaderia objecte d'adquisició hagi sortit dels magatzems de Ticnova Quality Team S.L., el client tindrà ple dret a modificar o cancel·lar la seva comanda. El client podrà informar-se sobre la situació de la seva comanda a través del compte de correu electrònic ventaonline@beep.es o del telèfon d'atenció al client 977 309 172, i si és el cas, procedir a modificar o cancel·lar la seva comanda.

No es realitzen enviaments a les Illes Canàries. Qualsevol comanda tramitada en aquesta zona serà anul·lada i es comunicarà a l'usuari.

Preus impostos inclosos. Els preus oferts en aquesta pàgina web seran vàlids únicament i exclusivament per a l'adquisició de les cent (100) primeres unitats de cada un dels productes a nivell nacional, excepte per a ordinadors, tant de sobretaula com portàtils, smartphones o tablets i televisors, la validesa es limita a vint (20) unitats per producte.

No obstant l'anterior, si des de la data de formalització de la sol·licitud de reserva fins a la data d'adquisició definitiva del producte en l'establiment es produís alguna variació en els impostos aplicables a l'operació, el preu final variarà atenent atenent a la correcta aplicació de els corresponents impostos, càrregues i tributs a la data d'emissió de factura d'acord amb les normes legals aplicables.

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement establerts per TICNOVA QUALITY TEAM S.L. havent d'estar al que preveu en cada moment a la seva pàgina web.

Producte: Es disposarà d'informació sobre el producte ofert al client: descripció, fotografia.

Acceptació de la comanda: Utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda obligatori per a les parts.

El compromís de venda adquirit per Ticnova Quality Team S.L. queda supeditat a l'estoc del producte i a la seva disponibilitat fins a esgotar el nombre d'unitats a què està limitada l'oferta o promoció del producte en qüestió, que es troba expressament indicada a la mateixa < / span>.

Arxiu del document electrònic en el que es formalitzi el contracte: L’arxiu de les comandes i les factures es realitzarà sobre un suport fiable i durador. Per poder accedir als mateixos, el Client els podrà descarregar des de la seva compte registrada o sol·licitar-los directament a Beep pels mitjans de contacte preestablerts per a que siguin enviats. En qualsevol cas, pel que respecta a la factura de compra, el Client podrà consentir la expedició de factura electrònica comunicant-ho a través de la compta de correu electrònic ventaonline@beep.es o del telèfon d’atenció al client 977 309 172 i li serà remesa, sense cap cost afegit, en format “PDF” a través del email facilitat per aquest. Tot això sense perjudici del dret que assisteix al Client de la seva remissió en format paper.

Formes de pagament:

- Tarjeta de Crèdit.
- Tarjeta de Dèbit.
- Finançament.

Termini de lliurament: aproximadament de 1 a 3 dies hàbils comptats des que es confirmés la data d'entrega al formalitzar la comanda.

El termini màxim de lliurament del producte serà de trenta (30) dies a comptar de la data de formalització del contracte. Si transcorregut aquest termini no s'hagués procedit al lliurament del bé adquirit, el consumidor haurà d'emplaçar al venedor perquè compleixi amb la seva obligació en un termini addicional adequat a les circumstàncies, i en cas d'incompliment d'aquest termini addicional, tindrà dret a resoldre el contracte, en aquest cas es procedirà a la restitució de la totalitat de les quantitats abonades, conforme al que expressament estableix l'article 66.bis.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ".

La comanda es lliurarà en el domicili o establiment BEEP ressenyat pel client, qui autoritza expressament a BEEP a exigir-li el pagament de qualsevol despesa addicional que ocasionés com a conseqüència de la modificació posterior del mateix, en cas de produir-.

En rebre el producte, el client haurà de verificar la seva correcció, i per al cas que verifiqués qualsevol error o desperfecte, ho farà constar en l'albarà del trasportista i ho ha de posar en coneixement de Ticnova Quality Team SL, en el termini de 24 hores mitjançant el servei d'atenció al client de la seva pàgina web o al seu domicili social. No es pot entendre incomplerta l'obligació de l'empresari de procedir al lliurament del producte la adquisició s'ha sol·licitat, d'acord amb l'expressament establert en l'anteriorment indicat article 66.bis del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual es s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, si el mateix no pogués facilitar al client en tres intents duts a terme en el domicili indicat per aquest per fer-la efectiva, per causes no imputables a Ticnova Quality Team SL En aquest cas, el venedor ha de comunicar al client aquesta circumstància, mitjançant correu electrònic o comunicació telefònica dirigida a l'adreça o número de telèfon consignat pel mateix en la seva sol·licitud d'adquisició, perquè en el termini de deu (10) dies comuniqui un nou domicili on pugui realitzar-se de manera efectiva el lliurament del producte en qüestió. El lliurament en el nou domicili indicat generarà un cost addicional pels imports recollits a la taula de despeses d'enviament que es troba publicada a les condicions generals de contractació, que haurà d'assumir el client. En el cas que transcorre el termini anteriorment indicat sense que el client hagi facilitat un nou domicili on procedir al lliurament del producte en qüestió, s'entendrà resolt de ple dret el contracte, procedint a la restitució de les quantitats abonades excepte les corresponents a les despeses d'enviament ocasionats, que s'abonaran pel client sempre que no hi hagi exercitat en forma el dret de desistiment reconegut legalment.

V.- GARANTIA DELS PRODUCTES

El client té dret a rebre un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda d'acord amb el que preveu l'R.D.L. 1 / 2.007, de 16 de novembre, de Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (BOE 30/11/07).

En cas que el bé adquirit no sigui conforme, el consumidor tindrà dret:

A optar entre exigir la reparació o la substitució del bé (en ambdós casos gratuïta i a realitzar en termini raonable), llevat que resulti impossible o desproporcionat. L'opció triada serà vinculant per al consumidor des del moment en què la comuniqui al venedor.

Si conclosa la reparació i lliurat el bé, segueix sent no conforme amb el contracte, el comprador pot exigir la substitució del bé o la rebaixa del preu o la resolució del contracte d'acord amb el que preveu la norma. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del bé reparat, el venedor respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació.

Si la substitució no aconseguís posar el bé en conformitat amb el contracte, el comprador pot exigir la reparació del bé, la rebaixa del preu o la resolució del contracte d'acord amb el que preveu la norma.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció del consumidor quan el consumidor no pogués exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s'haguessin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

En tot cas, el consumidor té dret, d'acord amb la legislació civil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la manca de conformitat.

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, llevat que es tracti de béns de segona mà i en aquest cas d'un any des del lliurament.

Excepte proves en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del bé o l'índole de la falta de conformitat .

L'acció de reclamació prescriu als tres anys des del lliurament del bé.

El consumidor haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació del consumidor ha tingut lloc dins el termini establert.

La reparació i la substitució suspenen el còmput dels terminis per a l'exercici de les accions a què es refereix aquesta Llei.

Quan al consumidor li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva adreçar contra el venedor per la falta de conformitat dels béns amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor (fabricant / importador) en els mateixos terminis i condicions.

Per poder fer efectiva la present garantia serà requisit imprescindible la presentació de la corresponent factura de compra.

De conformitat amb el que estableix l'article únic de la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per R.D.L. 1/2007 de 16 de novembre, defineix:

Concepte general de consumidor i usuari: Als efectes d'aquesta norma i sense perjudici del que disposen expressament els seus llibres tercer i quart, són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió . Són també consumidors a efectes d'aquesta norma les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

Concepte d'empresari: Als efectes del que disposa aquesta norma, es considera empresari tota persona física o jurídica, ja sigui privada o pública, que actuï directament a través d'una altra persona en el seu nom o seguint les seves instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

VI.- DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb el que estableix la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per R.D.L. 1/2007 de 16 de novembre: El consumidor i usuari disposarà d'un termini de catorze dies naturals, que es computarà des de la recepció del bé objecte del contracte, llevat dels casos exclosos expressament per les disposicions legals o reglamentàries que siguin d'aplicació. Per dur a terme aquest procediment, l'usuari haurà de generar la devolució a través de la secció "Les meves comandes" del seu perfil. Una vegada dintre, haurà de seleccionar la comanda, fer clic al botó "Retornar" i omplir el formulari de devolució.

Pitja aquí per accedir a l'formulari de desistiment.

Per a l'exercici d'aquest dret de desistiment, el producte s'ha de lliurar amb els seus manuals, accessoris o regals promocionals inclosos, si s'escau. Prèvia comprovació de l'estat de la mercaderia, es procedirà a el reintegrament del seu import d'acord amb la mateixa modalitat de pagament utilitzada per a l'adquisició del producte de la qual es desisteix, al més aviat possible i, en tot cas, abans de catorze (14 ) dies naturals des que hàgim estat informats de la seva decisió.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o funcionament. No s'admetran devolucions de productes dissenyats o fabricats d'acord amb les especificacions de l'Client o clarament personalitzats, així com els enregistraments sonors, de vídeo o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Client després del lliurament o qualsevol altre supòsit dels contemplats en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En cas d'exercici de el dret de desistiment legalment reconegut per part de consumidor o usuari, aquest només haurà d'assumir els costos directes de devolució del producte, conforme al que expressament estableix l'article 108 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, únicament en aquells supòsits que la devolució no es dugui a terme a través d'alguna de les nostres botigues físiques d'Espanya peninsular i Balears , que no comportés cap cost.

VII.- POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

L'informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers:

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER] degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de la " Agència Espanyola de Protecció de Dades ", amb el Codi d'inscripció [2151750329] , del qual és responsable TICNOVA QUALITY TEAM, SL [ d'ara en endavant BEEP] , domiciliada al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, NIF B43067586, Inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 2414 , Foli 51, Full T-8145 Inscripció 51ª, Correu electrònic pd@ticnova.es amb la finalitat de donar-se d'alta al newsletter, per enviar-nostre butlletí diari sobre informació de les nostres ofertes de productes i serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@ticnova.es indicant en l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ ", o bé donant-se de baixa en l'opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

BEEP es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

El Enviament d'aquest e-mail, implica l' acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d 'accés, rectificación, cancelación i, si escau, de oposició (Drets ARC ), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, o mitjançant correu electrònic a pd@ticnova.es i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte " Protecció de dades".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és BEEP propietari d'aquest domini. L'esmentat domini d'Internet beep.es es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a l'apartat habilitat del portal Web.

VIII.- ÀMBIT DE APLICACIÓ

Els preus detallats en aquesta web són exclusivament per a l'Espanya Peninsular i Balears i no es faran enviaments a cap lloc fora de l'Espanya peninsular i Balears.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE i COMPETÈNCIA

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués sorgir en relació amb la interpretació o compliment del present contracte, seran competents els jutjats o tribunals corresponents al domicili del consumidor o usuari, o al lloc de compliment de l'obligació, en el cas que l'adquirent mereixi aquesta consideració i sigui aplicable el que expressament disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En cas de no ser aplicable l'anteriorment indicada normativa en matèria de consumidors i usuaris, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus (Tarragona).

X.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS.

L'Usuari podrà fer arribar a TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. les seves queixes, reclamacions i/o suggeriments que consideri convenients a través del compte de correu electrònic ventaonline@beep.es, telèfon d'atenció a client 977.309.172 o per correu postal dirigit a el domicili social, situat a Reus, Polígon Industrial Mas Batlle , C / Ignasi Iglesias 161 (CP 43206).

A més a més, TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris que poden sol·licitar que li siguin remeses, en qualsevol moment, a través dels mitjans de contacte indicats en l'apartat anterior.

Rebuda qualsevol queixa o reclamació, TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. procedirà de forma automàtica al seu registre, així com a la remissió a l'Usuari del corresponent justificant de lliurament, en suport durador, amb indicació de la seva clau identificativa pel correcte seguiment de la mateixa.

Així mateix, d'acord el que disposa l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, així com de la possibilitat de presentar la seva reclamació a través de la mateixa accedint a l'enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XI.- DESPESES D'ENVIAMENT PER PENÍNSULA I BALEARS
Taula resumida de costos de transport per península i Balears * Preu a domicili IVA inclòs Preu en botiga IVA inclòs
Cables = 5€ 4€
Consumibles, productes neteja, ratolins = 5€ 4€
Memòries, plaques, processadors, ventiladors CPU = 5€ 4€
Auricular, conmutador, disco duro, DVD domésticos, equipos test, gamepad, grabadora interna, herramientas, joystick, keypad, maletines portátiles, marco de fotos, micrófono, movilidad, navegadores GPS, networkting, tabletas gráficas, tarjeta gráfica, tarjeta multimedia, teclado, teléfono, smartphone, software, web camAuricular, commutador, disc dur, DVD domèstics, equips test, gamepad, gravadora interna, eines, joystick, keypad, maletins portàtils, marc de fotos, micròfon, mobilitat, navegadors GPS, networkting, pastilles gràfiques, targeta gràfica, targeta multimèdia, teclat , telèfon, smartphone, programari, web cam = 5€ 4€
Càmeres foto digitals, càmeres vídeo digital, llibres electrònics, netbook, sintonitzadors TV, Set top box, tablet = 5€ 4€
Altaveus domèstics, DVD / vídeo portàtils, escàner, lector codi barres, portàtil, ràdio, reproductor Blu-Ray, reproductor música digital MP3 / MP4 / MP5, reproductor vídeo, ultrabook, ultrafí = 5€ 4€
Accessoris, aparells hi-fi, cabines, caixes / xassís, DVD, estació de treball, fax, Home Theater, impressora, monitor, ordinador sobretaula / torre, altres emmagatzematge, perifèric TPV, projector, SAI / UPS, servidor, TPV, ventiladors , videoconsola = 5€ 4€
Monitor TV, pantalla, TV = 10€ 8€
Pantalla interactiva, Smartboard = 30€ 24€
Copiadora = 30€ 24€
Mobiliari = 30€ 24€
Plotter = 30€ 24€
Armaris rack = 30€ 24€

* Les reexpedicions a illes menors poden patir variacions.

Aquest lloc web pot utilitzar algunes 'cookies' per millorar la seva experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació pel nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la política de cookies

la Politica de Cookies